Säännöt

Pohjanmaan työterveyslääkärit ry, PohTLY

Säännöt

 

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan työterveyslääkärit ry, nimen ruotsinkielinen käännös on Österbottens företagsläkare rf.  Yhdistys on Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry:n alueellinen paikallisosasto. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki ja toimialue on Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa.

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, kuitenkin niin, että yhdistyksen asiakirjat laaditaan suomenkielisinä.

 

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen säännöissä mainittujen asioiden aluekohtainen kehittäminen. Pohjanmaan työterveyslääkärit ry toimii Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella.

Yhdistyksen tarkoituksena on liittää yhteen alueellaan toimivat työterveyslääkärit, ylläpitää heidän keskuudessaan arvonmukaista henkeä ja hyvää toveruutta, kohottaa ammattitaitoa, edistää tieteellistä tutkimustyötä sekä kehittää työterveydenhuoltoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. Järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä työpaikoille.
 2. Pitää yhteyttä työpaikkoihin sekä sellaisiin yhdistyksiin, laitoksiin ja henkilöihin, joiden toiminta on omiaan edistämään ja tukemaan työpaikkojen terveydenhuoltoa.
 3. Voi myöntää tuotoistaan avustuksia apurahoina ja stipendeinä tieteellistä tutkimustyötä, jatkokoulutusta tai muuta yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa varten. Avustukset myönnetään hakemuksesta ja niiden myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus. Apurahan tai stipendin saajan on sitouduttava määräajassa antamaan loppuraportti hankkeesta sekä selvitys saamansa avustuksen käytöstä.
 4. Voi erityisen ansiokkaan työterveyshuollon alaan liittyvän tieteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi myöntää palkintoja. Palkintojen myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 1. Voi periä jäsenmaksua.
 2. Voi periä maksua järjestämistään koulutustilaisuuksista.
 3. Voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
 4. Yhdistys voi lisäksi harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
 1. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä lääkäri, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja joka työskentelee yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen yhteistyöjäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toimialaan liittyvässä tutkimustyössä, tai jonka jäsenyys edistää yhdistyksen kansainvälisiä suhteita.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Ellei kokous ole kutsumisesta yksimielinen, on ehdotuksen saatava puolelleen suljetuin lipuin tapahtuvassa äänestyksessä vähintään 3/4 annetuista äänistä.
 

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Hallitus voi erottaa myös jäsenen joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamispäätös on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa ja sen tulee saada vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. Jos joku jäsenistä vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin.
 

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Syyskokous päättää varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet sekä yhteistyöjäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
 

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus johon kuuluu kevätkokouksessa tilikaudeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään 14 jäsentä.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta.
 2. Edustaa yhdistystä, päättää valtuuksiensa puitteissa yhdistyksen puolesta annettavista sitoumuksista, oikeuksien hankkimisesta yhdistykselle sekä esiintyä sen puolesta kantajana ja vastaajana.
 3. Kutsua yhdistyksen kokoukset koolle, valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna kokouksen päätökset.
 4. Hoitaa yhdistyksen rahavarat ja muu omaisuus sekä pitää niistä kirjaa.
 5. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää yhdistyksen jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta.
 6. Laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös.
 7. Laatia ehdotus yhdistyksen talousarvioksi.
 8. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

Hallitus voi asettaa valiokuntia asioiden valmistelua varten.

 

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.
 

 1. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.1. – 31.12.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
 

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen vaalikokous on keväällä ja vuosikokous syksyllä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä ja yhteistyöjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.
 

 1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 1. Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistys on perustettu 22.01.2015 ja rekisteröity 21.04.2015